BADANIA DAWNIEJSZE

         1955 W. Meysztowicz, Introductio editoris [Wstęp do edycji] w:          Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II regis Poloniae, wyd. V.          Meysztowicz, "Antemurale" 2, 1955, s. 103-157.
         1959 K. Górski, Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny, "Roczniki          Teologiczno-Kanoniczne KUL" 6, 1959, z. 1-2, s. 299-333          (przedruk w: Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa          1980, 111-121).
         1972 M. H. Malewicz, Rękopis Gertrudy Piastówny-          najwcześniejszy zabytek piśmiennictwa polskiego, "Materiały do          filozofii średniowiecznej w Polsce" 5 (16), 1972, s. 23-70.
         1977 H. Malewicz, Un livre de prieres d'une princesse polonaise au          XIe siecle, "Scriptorium" 31, 1977, nr 2, s. 248-254.
         1986 K. Górski, Gertruda Mieszkówa, List 10 z kwietnia1986.
         1995 B. Nadolski B, Teologiczne treści w modlitewniku Gertrudy,          "Studia Theologica Varsaviensia" 33, 1995, nr 1, s. 43-56.
         1995 D. Leśniewska, Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań,          "Roczniki Historyczne" 61, 1995, s. 141-170.
         1997 B. Nadolski, Inspiracja liturgiczna w Modlitewniku księżnej          Gertrudy, w: Tekst sakralny -tekst inspirowany liturgicznie, red.          G.Habrajska, Łódź 1997, s. 175-180.
         2004 A. Andrzejuk, [Recenzja edycji]
         2005 A. Andrzejuk, Filozoficzne treści w Modlitewniku Gertrudy          Mieszkówny, "Kwartalnik Filozoficzny" 33, 2005, nr 2, s. 73-86.
         2006 A. Andrzejuk, Immanencja i transcendencja Boga w          Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, w: Afektywne poznanie Boga,          praca zbior. Red. P. Moskal, Lublin 2006, s.117-128.

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk